גיליון 5603 עמוד 1 מתאריך 06/12/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו בכסלו התשס״ז    5603    6 בדצמבר 2006

עמוד

עמוד

תמצית תקציב רגיל של עיריית נצרת עילית לשנת

810

811

הכספים 2006.....................................................................

מינוי קצינים מוסמכים לפי חוק להסדרת הביטחון

810

812

בגופים ציבוריים...............................................................

מינוי קצינים מוסמכים לפי חוק סמכויות לשם שמירה

810

812

על ביטחון הציבור............................................................

811

813

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות......

813

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור..................

811

819

הודעות לפי חוק התכנון והבניה........................................

811

833

הודעות בתי הדין הרבניים....................................................

837

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................

811

839

הודעות מאת הציבור...............................................................

811


הודעה על מינוי סגן שר........................................................

הודעה על מינוי חברה למועצה לשידורי כבלים

ולשידורי לוויין................................................................

הודעות על הצורך למנות שופטים לפי חוק בתי

המשפט...............................................................................

הודעה על הצורך למנות שופט תעבורה.......................

הודעה על הצורך למנות שופט לבית הדין הארצי

הודעה על הצורך למנות שופט בית הדין האזורי

הענקת סמכויות וחסינויות לפי חוק התקשורת (בזק

ושידורים)..........................................................................

החלטה לפי סעיף 36(2) לחוק מבקר המדינה................