גיליון 5604 עמוד 1 מתאריך 12/12/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בכסלו התשס״ז    5604    12 בדצמבר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי שופט לפי חוק בית המשפט................. 850

מינוי חבר בוועדת הסניגוריה הציבורית ........................ 850

היתר לפי חוק התביעות של קורבנות השואה (הסדר

הטיפול)................................................................................. 850

מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 850

מינוי ממונה למועצה הדתית מזכרת בתיה.................... 850

מינוי ממונים למועצה הדתית קרית מוצקין................... 850

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה.................................... 850

הודעות על מינוי חברי רשות ניירות ערך........................ 851

מינוי חברים למועצה להסדר ההימורים בספורט......... 851

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום)............................................................ 851

הודעה על מינוי ממונה ביקורת גבולות........................... 851

מינוי מפקחת לפי חוק רישוי שירותי התעופה............... 852

מינוי חברים בבית הדין המשמעתי לימאים................... 852

מינוי ממלא מקום לממונה על ההגבלים העסקיים...... 852

אצילת סמכויות לפי חוק־ יסוד: הממשלה....................... 852

מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 852

ביטול מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................. 852

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות... 853 מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בבתי חולים

ציבוריים־כלליים במצוקה.......................................... 854

אצילת סמכויות לפי חוק־יסוד: הממשלה....................... 855

הודעה בדבר בחירה וחדילה מכהונה של סגני ראש

עיריית נצרת עילית......................................................... 855

הודעה על הסמכת רשמים לענין מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה לענין מורשה לנגישות

שירות.................................................................................... 855

מינוי אב בית דין........................................................................ 855

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני    הגדול...... 855

הודעה על מינוי וביטול מינוי לפי חוק מבקר

המדינה................................................................................. 856

הודעה על שביתה במערכת בתי המשפט ובלשכות

ההוצאה לפועל................................................................. 856

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)........... 856

הודעה על רישום בקשה להארכת אישור הסדר

כובל....................................................................................... 857

צמצום הכרזה בדבר קיום מונופולין................................... 857

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 857

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 857

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 858

הסמכה לפי תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי

טיסה)..................................................................................... 858

תיקון הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים .... 858

הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק

כלב ברצועה....................................................................... 858

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 859

הודעות מאת הציבור ............................................................... 876