גיליון 5604 עמוד 4 מתאריך 12/12/2006ת׳׳ז XXXXXX065, עובד משרד הפנים, לממונה ביקורת גבולות לענין החוק.

א' בחשון התשס׳׳ז(23 באוקטובר 2006) (חמ 3-284)

רוני בר-און שר הפנים

מינוי מפקחת

לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ׳׳ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ׳׳ג-1963י (להלן - החוק), אני ממנה את יפה איסוביץ, ת׳׳ז XXXXXX498, מנהלת ענף (הדרכת טיס) ברשות התעופה האזרחית, למפקחת לענין החוק, כל עוד היא עובדת במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. כ׳׳א בחשון התשס׳׳ז(12 בנובמבר 2006) (חמ 3-1365)

שאול מופז

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 104.

מינוי חברים בבית הדין המשמעתי לימאים

לפי חוק הספנות(ימאים), התשל”ג-1973 בתוקף סמכותי לפי סעיף 132 לחוק הספנות (ימאים), התשל׳׳ג-1973י, אני ממנה בזאת לחברי בית הדין המשמעתי לימאים את אברהם גרטי, ת׳׳ז XXXXXX182, כנציג בעלי כלי השיט במסגרת רשימה ב', ואת ישעיהו גרומן, ת׳׳ז XXXX363, כנציג הימאים במסגרת רשימה ג', לצורך כהונתם במותב בתיק ביה׳׳ד מס' 2189/02 מ׳׳י נ' דן נקדימון. כ׳׳א בחשון התשס׳׳ז(12 בנובמבר 2006) (חמ 3-1434)

שאול מופז

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

י ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 329.

מינוי ממלא מקום לממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, אני מטיל על מירב בארי, הכלכלנית הראשית לרשות ההגבלים העסקיים, למלא את תפקיד הממונה על ההגבלים העסקיים בכל הנושאים והענינים שבהם מנועה הממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, לטפל לפי הסדר למניעת ניגוד ענינים שנערך בענינה.

תקופת המינוי היא מהיום עד יום ג' באדר התשס׳׳ז(21 בפברואר 2007).

א' בכסלו התשס׳׳ז(22 בנובמבר 2006) (חמ 3-1173)

אליהו ישי

_    שר התעשיה המסחר והתעסוקה

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

אצילת סמכויות

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלהי, וסעיף 19 לפקודת הפרשנות2, אני אוצל בזה למנהל אגף הרישוי במינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה, את סמכויותיי לפי -

(1)    סעיפים 63(א) עד (ד), 63(א)(2) - למעט קביעת אמות מידה, (ב), (ג) ו-(ה), 63ב, 64(א) ו-(ב), 65, 67, 68 ו-68א(א) לחוק שירות התעסוקה, התשי׳׳ט-1959־;

(2)    סעיפים 2(א) עד (ג), 3(ב) עד (ד), 4(א), 5, 6, 7, 9, 10(א) ו-(ב) ו-12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ”ו-41996.

כ׳׳ב בחשון התשס׳׳ז(13 בנובמבר 2006) (חמ 3-300)

אליהו ישי

_    שר התעשיה המסחר והתעשיה

י ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש י, עמ' 2.

3    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 32; התשס׳׳ה, עמ' 982.

4    ס״ח התשנ״ו, עמ' י20; התשס׳׳ד, עמ' 47י.

מינוי פקידי סעד

לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט׳׳ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט”ו-11955, אני ממנה את הרשומות מטה לפקידות סעד לענין החוק האמור: חוה קלרמן, ת׳׳ז XXXXXX228 - פתח תקוה מרב בן אבי, ת׳׳ז XXXXXX335 - ירשלים יפעה קליין, ת׳׳ז XXXXXX454 - ירושלים אנה נזלין, ת׳׳ז XXXXXX946 - תל אביב רונית שורץ, ת׳׳ז XXXXX146 - קרית אונו נארימאן דיביני, ת׳׳ז XXXXXX116 - מועצה מקומית ריינה חנה זקהיים, ת׳׳ז XXXXXX736 - ירושלים קרן כהן צמח, ת׳׳ז XXXXXX940 - אשדוד זהבה מזרחי, ת׳׳ז XXXXXX550 - ירושלים דורית כהן לוי, ת׳׳ז XXXXXX169 - חולון מייסי מטר, ת׳׳ז XXXXXX534 - מועצה מקומית יפיע יעל אור, ת׳׳ז XXXXXX626 - תל אביב ה' בכסלו התשס׳׳ז(26 בנובמבר 2006) (חמ 3-143)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה ושר הרווחה

י ס״ח התשט״ו, עמ' 26י.


ילקוט הפרסומים 5604, כ״א בכסלו התשס״ז, 2.2006י.2י 852