גיליון 5605 עמוד 1 מתאריך 17/12/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ו בכסלו התשס״ו    5605    17 בדצמבר 2006

עמוד


עמוד

הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה................... 882

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור הרשות הארצית לשירותי דת במשרד ראש הממשלה

לשנת 2006........................................................................... 883

מבחנים לתמיכת המשרד לביטחון הפנים במוסדות חינוך פנימייתיים המטפלים בנוער בסיכון

למניעת אלימות ופשיעה.............................................. 888

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתיות לאומיות להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות

הציבור.................................................................................. 889

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים............... 891

תיקון טעות סופר בבקשה לרישום זכות מטפחים......... 892 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.11.2006..... 892

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.11.2006... 893

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 896

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 897

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 904

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 908

הודעות מאת הציבור ............................................................... 912

הודעות מאת בנק ישראל........................................................ 924

תיקון טעות