גיליון 5606 עמוד 1 מתאריך 18/12/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בכסלו התשס״ז    5606    18 בדצמבר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי שר.................................................................. 926

הודעה על הפסקת כהונה של שר ועל מילוי מקומו.... 926 הודעה על מינוי יושב ראש לוועדת השמות

הממשלתית......................................................................... 926

הודעה על מינוי חברים למועצה הציבורית להנצחת

זכרו של בנימין זאב הרצל............................................. 926

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 926

הודעה בדבר הצורך למנות נשיא לבית הדין הצבאי

לערעורים............................................................................. 927

הודעה על גמר כהונתם של שופטים................................. 927

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום), ולפי חוק בתי דין מינהליים....................... 927

מינוי שופטי נוער........................................................................ 927

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים לעיריית

גבעתיים............................................................................... 927

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 927

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש

הממשלה.............................................................................. 927

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות בבעלות על מוסדות חינוך הפועלים לפי חוק לימוד חובה, המצויה במצוקה................................................................................ 928

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות תרבות בתחום קבוצות תאטרון, פרויקטים הפקתיים, יוזמות לקידום התאטרון

ומרכזי פרינג'...................................................................... 929

תיקון למבחנים למתן תמיכה של משרד החינוך התרבות

והספורט במוסדות ציבור.............................................. 930

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות

החולים לשנות התקציב 2005 עד 2007................... 930

תיקון למבחנים לתמיכה זמנית בבית חולים ציבורי

כללי במצוקה בדרך הלוואה ....................................... 930

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד........ 930

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התיירות... 931

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית...... 931

הודעה על שביתה במערכת בתי המשפט ובלשכות

ההוצאה לפועל................................................................. 931

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 931

הודעה על מינוי מנהל ארנונה ומינוי ועדת ערר

(בקעת בית שאן) ............................................................... 931

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 932

הודעות מאת הציבור................................................................ 932