גיליון 5606 עמוד 3 מתאריך 18/12/2006הודעה בדבר הצורך למנות נשיא לבית הדין הצבאי לערעורים

לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט׳׳ו-955ו

אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף ז בכללים1 שלפי סעיף 187(ה) לחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו-21955, כי יש צורך למנות נשיא לבית הדין הצבאי לערעורים. י' בחשון התשס׳׳ז(1 בנובמבר 2006) (חמ 3-1583)

עמיר פרץ

שר הביטחון

1    י”פ התשנ׳׳ד, עמ' 4110.

2 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 171; התשמ׳׳ו, עמ' 172.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתו של כמאל ח'יר, סגן נשיא בית משפט השלום בחיפה, ביום כ׳׳ה בחשון התשס׳׳ז (16 בנובמבר 2006) עקב פרישתו לגמלאות. א' בכסלו התשס׳׳ז(22 בנובמבר 2006) (חמ 3-60)

מאיר שטרית

ממלא מקום שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984וו, אני מודיע על גמר כהונתו של אבידן גלובינסקי, שופט בית משפט השלום בחיפה, ביום כ׳׳ח בחשון התשס׳׳ז(19 בנובמבר 2006) עקב פרישתו לגמלאות. א' בכסלו התשס׳׳ז(22 בנובמבר 2006) (חמ 3-60)

מאיר שטרית

ממלא מקום שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי חבר לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-959וו [נוסח משולב] (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-21992, אני ממנה את צבי חפץ, ת׳׳ז XXXXXX564, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק במחוז תל אביב, לענין תיק מס' 200/96.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

א' בכסלו התשס׳׳ז(22 בנובמבר 2006) (חמ 3-321)

מאיר שטרית

ממלא מקום שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התש׳׳ן, עמ' 20.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-ו97ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-ו97וו, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט משה סובל, ת׳׳ז XXXXX491, שופט בפועל של בית המשפט המחוזי בירושלים, לשמש שופט נוער עד יום י' בטבת התשס׳׳ז(31 בדצמבר 2006). ה' בכסלו התשס׳׳ז(26 בנובמבר 2006) (חמ 3-686)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים לעיריית גבעתיים

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ”ה-1965 אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-965וו, כי פנקס הבוחרים לקראת הבחירות המיוחדות לראש עיריית גבעתיים נכנס לתוקפו ביום ה' בכסלו התשס׳׳ז(26 בנובמבר 2006).

ה' בכסלו התשס׳׳ז(26 בנובמבר 2006) (חמ 3-709)

רוני בר-און

שר הפנים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 248; התשס׳׳ג, עמ' 40.

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)1, אני מרשה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על פקודת הדיג, 21937, והצווים והתקנות שהותקנו על פיה.

השם    מס' זהות

צבי סנובסקי    011271624

גיא שונק    029608825

תוקפה של הסמכה זו עד יום י' באדר התשס׳׳ז(28 בפברואר 2007) וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

ב' בכסלו התשס׳׳ז(23 בנובמבר 2006) (חמ 3-279)

אבי דיכטר

השר לביטחון הפנים

1    חוקי א”י, כרך א', עמ' 439.

2    ע׳׳ר 1937, תוס' 1, עמ' 137; ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 49.

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985וו (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,

927 ילקוט הפרסומים 5606, כ״ו בכסלו התשס״ז, 18.12.2006

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.