גיליון 5607 עמוד 1 מתאריך 24/12/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בטבת התשס״ז    5607    24 בדצמבר 2006

עמוד

הודעה על הארכת מינוי של ממלא מקום מנהל כללי... 934 הודעה על מינוי והרכב מועצת הרשות הלאומית

לבטיחות בדרכים............................................................. 934

מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט................................... 934

הודעה בדבר מועד תחילת שידוריו של הגוף המשדר

לפי חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת............................ 934

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם.................. 935

הודעה בדבר נטילת סמכות לפי חוק-יסוד: הממשלה... 935 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע

התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום המדע,

התרבות והספורט............................................................. 935

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

המדע והטכנולוגיה למוסדות ציבור בתחום המדע

והטכנולוגיה....................................................................... 936

מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני

קטינים, חולי נפש ונעדרים) ......................................... 936

שינוי מינוי פקידת סעד לפי החוק האמור ....................... 936

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ....... 936

מינוי מפקחת לפי חוק הפיקוח על מעונות ...................... 936

מינוי חוקרים מיוחדים לפי חוק הליכי חקירה והעדה

(התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית).. 937

עמוד

מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק המועצה לענף הלול

(ייצור ושיווק)..................................................................... 937

מינוי זמני לראש שירותי בריאות הנפש לפי חוק טיפול

בחולי נפש........................................................................... 937

הודעה על שינויים בהרכב של ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת השמונה עשרה................................................... 937

הודעה על הסמכה לפי צו היבוא והיצוא (פיקוח על

יצוא טובין, שירותים    וטכנולוגיה דו-שימושיים) 937

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת לפי תקנות

הגליל(תשלום סובסידיות לבעלי מכסות)................. 938

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 938

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 938

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 938

הכרזה על אזורים נגועים במחלקת הניוקסל .................. 939

הודעות לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים.............. 939

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (שלומי)................. 939

הודעה על בקשה לחידוש רישום........................................ 940

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות............................................ 940

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 940

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 955

הודעות מאת הציבור ............................................................... 958