גיליון 5607 עמוד 2 מתאריך 24/12/2006


הודעה על הארכת מינוי של ממלא מקום מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, הממשלה החליטה להאריך את מינויו של משה שילה לתפקיד ממלא מקום המנהל הכללי של משרד המשפטים מיום י׳׳ד בכסלו התשס׳׳ז(5 בדצמבר 2006) עד יום י׳׳ד באדר התשס׳׳ז(4 במרס 2007) או עד למינוי מנהל כללי של קבע, לפי המוקדם מביניהם. כ׳׳ו בכסלו התשס׳׳ז(17 בדצמבר 2006) (חמ 3-86)

ישראל מימון

מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

הודעה על מינוי והרכב מועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס׳׳ו-2006

אנו מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 2י(א) לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס׳׳ו-2006', ועל פי הצעת שר התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן - השר), מינתה הממשלה את חברי מועצת הרשות, כמפורט להלן: נציגי הממשלה:

נציגת השר - אורנה להמן, ת׳׳ז XXXXX229 נציג שר האוצר - אמיר אסרף, ת׳׳ז XXXXXX330 נציג השר לבטיחון הפנים - קריבו דני, ת׳׳ז XXXXXX737 נציגת שר הבריאות - מירי כהן, ת׳׳ז י 5974401 נציגת שר החינוך - ד׳׳ר רחל רותם, ת׳׳ז XXXXX375 נציגי הציבור:

עו׳׳ד סמי אבו ורדה - ת”ז XXXXXX519 עו׳׳ד צביקה יעקובוביץ - ת׳׳ז XXXXX086 ד׳׳ר יואב סרנה - ת׳׳ז XXXXXX122 אינג' שמואל מלטר - ת׳׳ז XXXXXX820 שלומית עמיחי - ת׳׳ז XXXXX117 ישראלה מאני - ת׳׳ז XXXXX937 רו׳׳ח שלמה בנימין - ת׳׳ז XXXXX190 יעקב ארז - ת׳׳ז XXXX038 ד׳׳ר מיכל שלח - ת׳׳ז XXXXX884 אבי ביתן - ת׳׳ז XXXXX746 כ׳׳ג בכסלו התשס׳׳ז(14 בדצמבר 2006) (חמ 3-3667)

ישראל מימון

מזכיר הממשלה

העליון, אני מאריכה בזה את מינויו של השופט דוד חשין, ת׳׳ז XXXXXX692, שופט של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט העליון, מיום י' בכסלו התשס׳׳ז (1 בדצמבר 2006) עד יום י' באדר התשס׳׳ז (28 בפברואר 2007).

ט' בכסלו התשס׳׳ז(30 בנובמבר 2006) (חמ 3-60)

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריכה בזה את מינויה של השופטת דבורה ברלינר, ת׳׳ז XXXXXX354, שופטת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט העליון, מיום י' בכסלו התשס׳׳ז(1 בדצמבר 2006) עד יום י' באדר התשס׳׳ז (28 בפברואר 2007). ט' בכסלו התשס׳׳ז(30 בנובמבר 2006) (חמ 3-60)

ציפי לבני

שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי מנהל בתי המשפט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 82 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריכה בזה את מינויו של משה גל, ת׳׳ז 000104935, שופט של בית משפט מחוזי, על ביצוע סדרי המנהל של בתי המשפט, בתואר מנהל בתי המשפט בפועל, מיום ט׳׳ו בכסלו התשס׳׳ז(6 בדצמבר 2006) עד יום ט׳׳ו באדר התשס׳׳ז (5 במרס 2007).

י׳׳ג בכסלו התשס׳׳ז(4 בדצמבר 2006) (חמ 3-60)

ציפי לבני

שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

הודעה בדבר מועד תחילת שידוריו של הגוף המשדר

לפי חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס׳׳ד-2003

בהתאם לסעיף 21(א) לחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס”ד-12003, אני מודיעה כי מועד תחילת שידוריו של הגוף המשדר הוא יום י”א בחשון התשס׳׳ז(2 בנובמבר 2006).

י׳׳ד בחשון התשס׳׳ז(12 בנובמבר 2006)

(חמ 3-3346)


1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

ילקוט הפרסומים 5607, ג' בטבת התשס׳׳ז, 24.12.2006 934

1

ס׳׳ח התשס׳׳ו, עמ' 374.

דליה איציק

מינוי שופט    יושבת ראש הכנסת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח -

משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 1 סח התשסד, עמ'32.