גיליון 5608 עמוד 1 מתאריך 25/12/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בטבת התשס״ז    5608    25 בדצמבר 2006

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הפנים לצורך בניה, פיתוח ושיפוץ מבני דת של עדות

לא יהודיות.................................................................... 966

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה......................................... 968

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין ...... 969

הודעה על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים....................................... 970

הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו....................................................... 970

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................................................971