גיליון 5609 עמוד 1 מתאריך 27/12/2006רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בטבת התשס״ז    5609    27 בדצמבר 2006

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי נציב המים.................................................. 974

הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל........ 974

מינוי נשיא לפי חוק בתי המשפט........................................ 974

הודעה בדבר מינוי ממונים למועצה הדתית

שדות נגב............................................................................. 974

הודעה בדבר מינוי ממונים למועצה הדתית שדרות... 974 הודעה על ביטול מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום)............................................................ 974

הודעה בדבר גופים נתמכים לפי חוק יסודות

התקציב................................................................................ 974

מינוי קצינות מבחן לנוער........................................................ 975

מינוי חברה בוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד......... 975

שינוי מינוי מפקחת לפי תקנות שירותי הסעד (תפקיד

המנהל וועדת הסעד)...................................................... 975

שינוי מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין

בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים)........................... 975

מינוי חבר וממלאת מקומו בוועדת אתיקה לפי חוק

זכויות החולה..................................................................... 975

תיקון הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה ולפי

חוק מינהל מקרקעי ישראל........................................... 975

היתר לגילוי מידע לפי חוק מס ערך מוסף לפי פקודת

המס ולפי חוק מס קניה (טובין ושירותים).............. 976

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 976

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 976

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל ................... 976

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתיות לאומיות להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות

הציבור.................................................................................. 977

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 981

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 994

הודעות מאת הציבור............................................................... 1001

תיקון טעות