גיליון 5611 עמוד 1 מתאריך 31/12/2006ילקוט הפרסומים

י' בטבת התשס״ז


5611


31 בדצמבר 2006


עמוד

תיקונים למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור........... 1086

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור...................................................... 1088

הודעות לפי חוק התכנון והבניה................................................................ 1090

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.......................................................1104

הודעות מאת הציבור.........................................................................1107

דוח שבועי של בנק ישראל....................................................................1116