גיליון 5612 עמוד 1 מתאריך 01/01/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בטבת התשס״ז    5612    1 בינואר 2007

עמוד


עמוד

הודעה על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה............ 1118

הודעה על הקמת משרד ושינוי בחלוקת התפקידים

בין השרים........................................................................... 1118

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד.......... 1118

מינוי סגני נשיא לפי חוק בתי המשפט.............................. 1118

מינוי שופטים לפי החוק האמור........................................... 1118

מינוי רשמים לפי החוק האמור............................................. 1119

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 1119 מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על־ תנאי ממאסר.............................................................. 1120

מינוי ממונה על יחסי עבודה................................................. 1120

הודעה בד בר מינוי יושב ראש למועצת רשות שדות

התעופה............................................................................... 1120

מינוי מפקחת לפי חוק רישוי שירותי התעופה............... 1120

הודעה בדבר אצילת סמכויות לפי חוק־ יסוד:

הממשלה.............................................................................. 1120

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע בעת העברת    זכות חכירה.... 1120