גיליון 5613 עמוד 1 מתאריך 07/01/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בטבת התשס״ז    5613    7 בינואר 2007

עמוד

מינוי שופט לפי חוק בתי המשפט........................................ 1122

מינוי סגני נשיא לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה. 1122 הודעה על גמר כהונתו של שופט לפי חוק בתי המשפט... 1122

מינוי רשם לעניני ירושה......................................................... 1122

הודעה בדבר שינוי שיעור ההפרשה לקרן פיצויים...... 1122

הודעה על שינויים בהרכב של ועדת הבחירות

המרכזית לכנסת השמונה עשרה............................... 1122

הודעה על מינוי יושב ראש מועצת הרשות הלאומית

לבטיחות בדרכים............................................................. 1122

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים........... 1123 הודעה על מינוי נציג משטרת ישראל בוועדת ערר לפי

תקנות הספנות (ימאים)(משיטי כלי שיט קטנים) 1123 מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 1123

ביטול מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער(טיפול והשגחה).. 1123

מינוי קציני מבחן למבוגרים................................................... 1124

מינוי חברים בוועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 1124

מינוי עובדות ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי....................................................................... 1124

מינוי חברי צוות היגוי מרכז סיוע לבני משפחתם של

נפגעי תאונות דרכים...................................................... 1124

הכרה במוסדות ובתארים לענין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................. 1124

מינוי ממלאי מקום לחברי ועדת משמעת לפי חוק

הפסיכולוגים...................................................................... 1125

חוק המועצה לענף הלול(ייצור ושיווק).................. 1125

קביעת רשימות של נציגי ציבור בוועדת ערר לענין

קנסות לפי החוק האמור................................................ 1125

הסמכת ממונים לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת.......... 1125

מינוי מפקח על המחירים לפי חוק פיקוח על מחירי

מצרכים ושירותים........................................................... 1126

הסמכה לפי תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים

בבני אדם)............................................................................ 1126

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות... 1126 הודעה על הנחת הצעה לתיקון התקנות לשימוש

במים באזור קיצוב........................................................... 1126

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1127

הכרזה על אזור נגוע במחלת הפה והטלפיים................. 1127

הודעה בדבר הוצאת חברה מלשכת עורכי הדין........... 1127

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 1127

הודעות על צורך בשיקום מחצבות..................................... 1128

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (בית שמש).......... 1128

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (כפר יונה)....................... 1129

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין....................... 1129

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 1129

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 1133

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1134

הודעות מאת הציבור............................................................... 1138

עמוד

קביעת רשימות של נציגי ציבור בוועדות קנסות לפי