גיליון 5613 עמוד 2 מתאריך 07/01/2007מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריכה את מינויו של משה סובל, ת׳׳ז XXXXXX491, שופט של בית משפט השלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית משפט מחוזי ירושלים, מיום י”א בטבת התשס׳׳ז (1 בינואר 2007) עד יום י׳׳ב בניסן התשס׳׳ז (31 במרס 2007). כ׳׳ג בכסלו התשס׳׳ז(14 בדצמבר 2006) (חמ 3-60)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 198; התשס׳׳ד, עמ' 306.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריכה בזה את מינויו של השופט יצחק שנהב, ת׳׳ז XXXXXX294, לסגן נשיא לעניני משפחה של בתי המשפט במחוז תל אביב, לתקופה של שנה, מיום ג' בשבט התשס׳׳ז (1 בפברואר 2007) עד יום כ׳׳ד בשבט התשס׳׳ח (31 בינואר 2008).

כ״ג בכסלו התשס״ז(14 בדצמבר 2006)

(חמ 3-2666)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס״ח התשנ״ה, עמ' 393.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריכה בזה את מינויה של השופטת צלה קינן, ת׳׳ז XXXXXX837, לסגנית נשיא לעניני משפחה של בתי המשפט במחוז חיפה, לתקופה של שנה, מיום י”א בטבת התשס׳׳ז (1 בינואר 2007) עד יום כ׳׳ב בטבת התשס׳׳ח (31 בדצמבר 2007).

כ״ג בכסלו התשס״ז(14 בדצמבר 2006)

(חמ 3-2666)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשנ״ה, עמ' 393.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 י, אני מודיעה על גמר כהונתו של ראיק ג׳רג׳ורה, שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, ביום י׳׳ג בכסלו התשס׳׳ז (4 בדצמבר 2006) עקב פרישתו לגמלאות. ל' בכסלו התשס״ז(21 בדצמבר 2006) (חמ 3-60)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

מינוי רשם לעניני ירושה

לפי חוק הירושה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65א(ג) לחוק הירושה, התשכ׳׳ה-11965, אני ממנה את צבי קויש, ת׳׳ז XXXXXX539, לרשם לעניני ירושה במחוזות באר שבע והדרום2.

תוקף המינוי לשישה חודשים החל ביום י”א בטבת התשס׳׳ז(1 בינואר 2007). ד' בטבת התשס״ז(25 בדצמבר 2006) (חמ 3-2874)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשכ״ה, עמ' 63; התשנ״ח, עמ' 240.

2    י״פ התשנ״ח, עמ' 4878.

הודעה בדבר שינוי שיעור ההפרשה לקרן פיצויים

לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ”א-1961

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א(ב) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א^^1 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, שיניתי את שיעורי ההפרשה ממס הרכוש וממס הרכישה לקרן פיצויים בענין סעיף 2א לחוק, כך שבשנת 2006 יהיה השיעור 85%.

כ״ג בכסלו התשס״ז(14 בדצמבר 2006)

(חמ 3-3652)

אברהם הירשזון

_    שר האוצר

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 100; התשמ״ט, עמ' 4.

הודעה על שינויים בהרכב של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השמונה עשרה

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969 בהתאם לסעיף23(ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-11969, נמסרת בזה הודעה על שינוי זה בהרכבה של ועדת החברות המרכזית לכנסת השמונה עשרה (להלן -הוועדה):

במקום חברת הוועדה מזל איובי תבוא חברת הוועדה יוליה שמאלוב-ברקוביץ.

הודעת שר הפנים מיום כ׳׳ט בסיון התשס׳׳ו(25 ביוני 2006)2 תתוקן בהתאם.

כ״ח בכסלו התשס״ז(19 בדצמבר 2006)

(חמ 3-16)

רוני בר-און

_    שר הפנים

1    ס״ח התשכ״ט, עמ'103.

2    י״פ התשס״ו, עמ' 3960.

הודעה על מינוי יושב ראש מועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס׳׳ו-2006

אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס׳׳ו- 1

ילקוט הפרסומים 5613, י״ז בטבת התשס״ז, 7.1.2007 1122

1

ס״ח התשס״ו, עמ' 376.