גיליון 5614 עמוד 1 מתאריך 08/01/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בטבת התשס״ז    5614    8 בינואר 2007

עמוד    עמוד

תיקונים לתקנון הכנסת............................................................ 1146    אצילת    סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 1147

מינוי מנהל לפי פקודת מס הכנסה...................................... 1146    ביטול מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול

מינוי מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה    והשגחה).............................................................................. 1147

ורכישה)................................................................................ 1146    הודעה    על העברת סמכויות לפי חוק הדרכונים............ 1147

תיקון מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה    הודעות על הנחת תכניות לפי חוק הניקוההגנה

למוסדות ציבור.................................................................. 1146    מפנישיטפונות.................................................................. 1147

תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים    הודעות על אישור תכניות ניקוז.......................................... 1148

דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת    הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1148

ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל.............. 1147    הודעה    על מינוי יועצת לעניני מעמד האישה............... 1148