גיליון 5615 עמוד 1 מתאריך 10/01/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בטבת התשס״ז    5615    10 בינואר 2007

עמוד    עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה    מינוי ממלאת מקום נוספת לנציגת שר הבריאות

(מינויים)............................................................................... 1150    בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה............................... 1150

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................. 1150    רשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות

מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד(סדרי דין בעניני    בשירות לאומי בהתנדבות).......................................... 1150

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 1150    הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1166

שינוי מינוי מפקחת לפי חוק הפיקוח על מעונות..........    1150 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי........................................ 1167

שינוי מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול    הודעות מאת הציבור............................................................... 1167

והשגחה).............................................................................. 1150    דוח שבועי של בנק ישראל..................................................... 1172