גיליון 5616 עמוד 1 מתאריך 14/01/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ד בטבת התשס״ז    5616    14 בינואר 2007

עמוד

הודעות על מיזוג חברות.......................................................................1174

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים..............................................................1176

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי.........................................................1176

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרבי ציבור.......................................................1177

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.................................................................1183

הודעות מאת הציבור..........................................................................1197