גיליון 5617 עמוד 1 מתאריך 15/01/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בטבת התשס״ז    5617    15 בינואר 2007

עמוד


עמוד

הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק

הממשלה.............................................................................. 1206

מינוי שופט נוער.......................................................................... 1206

הודעה על גמר כהונתו של רשם לפי חוק בתי

המשפט................................................................................. 1206

הודעה בדבר מינוי מפקח על הבנקים............................... 1206

הודעה בדבר דחיית מועד דיווח על פעולות שהן

תכנון מס החייב בדיווח................................................. 1206

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת נוטריונים..................... 1206

הודעה בדבר אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה........... 1206

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1207

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 1209

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 1212

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1213

הודעות מאת הציבור............................................................... 1216