גיליון 5617 עמוד 2 מתאריך 15/01/2007הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, התשס"א-2001י, כי על פי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה1, החליטה הממשלה להעביר את הסמכויות הנתונות לשר האוצר לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-31975, בחברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בישראל בע"מ, לשר משולם נהרי, וזאת כל עוד אברהם הירשזון מכהן כשר האוצר.

בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, ההחלטה אושרה על ידי הכנסת ביום ד' בטבת התשס״ז (25 בדצמבר

2006).

י' בטבת התשס״ז(31 בדצמבר 2006) (חמ 3-3281)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

י ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

3    ס״ח התשל״ה, עמ' 132.

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטילה על השופט משה סובל, ת״ז 59022491, שופט בפועל של בית המשפט המחוזי בירושלים, לשמש שופט נוער מיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) עד יום י"ב בניסן התשס"ז (31 במרס 2007).

י' בטבת התשס״ז(31 בדצמבר 2006) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס״ח התשל״א, עמ' 134.

הודעה על גמר כהונתו של רשם

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 אני מודיעה בהתאם לסעיף 105ג לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, שכהונת הרשם רמזי חוראני הסתיימה ביום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006).

י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) (חמ 3-64)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198; התשנ״ב, עמ' 68.

הודעה בדבר מינוי מפקח על הבנקים

לפי פקודת הבנקאות, 1941

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת הבנקאות, 1941', מיניתי את רוני חזקיהו למפקח על הבנקים, החל ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007) (להלן - יום המינוי).

על אף האמור, במשך שנה מיום המינוי, יישארו בידי סמכויות המפקח על הבנקים מכוח חוק שיש להפעיל באופן ספציפי כלפי קבוצת בנק דיסקונט לישראל בע"מ, לרבות כלפי בעלי השליטה בבנק דיסקונט לישראל בע"מ.

מינויו של יואב להמן למפקח על הבנקים1 - בטל מיום המינוי.

י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) (חמ 3-1623)

סטנלי פישר נגיד בנק ישראל

2 י״פ התשס״ג, עמ' 1640.

הודעה בדבר דחיית מועד דיווח על פעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח

לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 73 לחוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975/ דחיתי ב-120 ימים את מועד הדיווח על פעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח לפי תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-12006, ושבוצעו בתקופת הדיווח הראשונה של שנת המס 2007. י"ט בטבת התשס"ז (9 בינואר 2007) (חמ 3-3677)

w בכר

_    מנהל רשות המסים בישראל

1    ס״ח התשל״ו, עמ' 52; התשס״ה, עמ' 814.

2    ק"ת התשס"ז, עמ' 394.

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת נוטריונים

לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-1976

בהתאם לתקנה 30(ב) לתקנות הנוטריונים, התשל״ז-21977, ניתנת בזה הודעה כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-11976, תתכנס ביום ד', י״ז באדר התשס״ז (7 במרס 2007), בשעה 9.00, במשרד המשפטים, רח' צלאח א-דין 29, ירושלים.

כ״ג בכסלו התשס״ז(14 בדצמבר 2006) (חמ 3-303)

משה שילה

ממלא מקום המנהל הכללי של משרד המשפטים

_    ויושב ראש ועדת הרישיונות

1    ק״ת התשל״ז, עמ' 1724.

2    ס״ח התשל״ו, עמ' 196.

הודעה בדבר אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה

לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28א(ד) לחוק רשות השידור, התשכ״ה-21965 (להלן - החוק), ובהתאם לתקנה 3 לתקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ"א-21981, אני מודיע כי -

(1) סכום האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לשנת הכספים 2007, הוא 350 שקלים חדשים;

1 ע״ר 1941, תוס' 1, עמ' 85; ס״ח התשנ״ו, עמ' 324. 1206


ילקוט הפרסומים 5617, כ״ה בטבת התשס״ז, 15.1.2007

1

   ק"ת התשמ"א, עמ' 447; התשס"ה, עמ' 749.

2

   ס״ח התשכ״ה, עמ' 106; התשס״ג, עמ' 414.