גיליון 5618 עמוד 2 מתאריך 18/01/2007הודעה בדבר מינוי ממונים למועצה הדתית יהוד

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל׳׳א-1971י, אני ממנה את האנשים המפורטים להלן לממונים למועצה הדתית יהוד:

השם    מס' זהות

אריהכהן    057155509    -    בעל סמכות    הכרעה

רפאל ברנז    058684390

י׳׳ח בטבת התשס׳׳ז(8 בינואר 2007)

(חמ 3-140)

אהוד אולמרט

_    ראש הממשלה

י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130; התשס׳׳ד, עמ' 143; י”פ התשס׳׳ד, עמ' 1642.

מינוי חבר למועצת רואי החשבון

לפי חוק רואי חשבון, התשט”ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(10) לחוק רואי חשבון, התשט״ו-1955י, ולאחר התייעצות בלשכת רואי חשבון בישראל, אני ממנה את נחום פריידקס, ת׳׳ז XXXXXX584, לחבר במועצת רואי חשבון.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ט בחשון התשס׳׳ז(20 בנובמבר 2006) (חמ 3-224)

מאיר שטרית

_    ממלא מקום שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 26; התשל׳׳ח, עמ' 22; התשמ׳׳ח, עמ' 212.

מינוי פקידי שומה

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסהי,

אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל המפורטים להלן, לפקיד שומה לענין הפקודה האמורה: משה אשר, ת”ז XXXXXX414 יעקב כהן, ת”ז XXXXXX017

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של כל אחד מהעובדים המנויים לעיל.

י׳׳ט בטבת התשס׳׳ז(9 בינואר 2007)

(חמ 3-171)

אברהם הירשזון

_    שר האוצר

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

היתר לעשיית עסקה בניירות ערך

לפי חוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א) ו-(ג), 10(ב) ו-45ג לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-11968 (להלן - החוק), אני מתיר לחבר רשות ניירות ערך, עובד משרד האוצר הממלא תפקיד מקצועי

או מינהלי בעניני ניירות ערך, עובד הרשות הממלא בה תפקיד מקצועי או מינהלי וחבר דירקטוריון של בורסה או עובד בורסה (כל אחד מאלה ייקרא להלן - בעל היתר), לעשות עסקה בניירות ערך, כמפורט להלן:

1.    (א) עסקה בניירות ערך שהנפיקה מדינת חוץ.

(ב)    עסקה בתעודות סל כמשמעותן בתקנון הבורסה; לענין זה, ”תקנון הבורסה” - כמשמעותו בסעיף 46 לחוק.

(ג)    עסקה בניירות ערך של תאגיד שאינו תאגיד מפוקח; לענין זה, ”תאגיד מפוקח” - תאגיד מדווח, תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו או חברה מוחזקת של אחד מאלה; הפך התאגיד שניירות הערך שלו מוחזקים על ידי בעל ההיתר לתאגיד מפוקח, ידווח בעל ההיתר על החזקתו בניירות ערך אלה כמפורט להלן: בעל היתר שהוא חבר רשות יודיע לרשות ולשר האוצר; בעל היתר שהוא עובד משרד האוצר יודיע לשר האוצר ובעל היתר שהוא חבר דירקטוריון הבורסה או עובד בורסה יודיע ליושב ראש הרשות וליושב ראש דירקטוריון הבורסה; לענין זה, ”חברה מוחזקת” - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ”ג-21993.

(ד)    מכירה של ניירות ערך על ידי בעל היתר המחזיק כדין ניירות ערך של תאגיד אחד ובלבד שהודיע על כך לא יאוחר משבעה ימים לאחר המכירה, כמפורט בסעיף קטן (ג); בסעיף קטן זה, ”החזקה כדין של ניירות ערך”

- כל אחד מאלה:

(1)    החזקה של ניירות ערך שהוחזקו על ידי בעל ההיתר לפני היותו בעל היתר;

(2)    החזקה של ניירות ערך של תאגיד שהפך לתאגיד מפוקח לאחר שהמחזיק הפך לבעל היתר;

(3)    החזקה של ניירות ערך שהועברו לבעל ההיתר בירושה או במסגרת תכנית תגמול כללית לעובדים או לנושאי משרה, וכן בדרך אחרת שאינה מלווה בהחלטת השקעה של בעל ההיתר;

2.    עסקה בניירות ערך שאינם מנויים בסעיף 1 ובלבד

שנעשתה בדרך של ניהול תיק ניירות ערך בנאמנות, לפי

כללים אלה:

(1) ניהול תיק ניירות הערך ייעשה בידי הנאמן על פי שיקול דעתו הבלעדי, ואין הוא רשאי לפעול לפי הוראות שנתנו לו, בין במישרין ובין בעקיפין, בענין ניהולו, למעט לענין -

(א)    הרכב תיק ניירות הערך לפי סוגי ניירות הערך שייכללו בו ושיעוריהם;

(ב)    מכירת ניירות ערך שבתיק ניירות הערך, כולם או כדי סכום מסוים, או ניירות ערך מסוגים מסוימים; ובלבד שלא יפעל לפי הוראה כאמור המתייחסת לניירות ערך מסוימים, למעט הוראה שענינה היחיד הוא להמשיך להחזיק בניירות ערך שהחזיק בהם בעל ההיתר בעת שנעשה לבעל היתר; בעל היתר לא ייתן לנאמן והנאמן לא יקבל הוראה מבעל ההיתר שאינה

2 ק”ת התשנ׳׳ג, עמ' 466.


ילקוט הפרסומים 5618, כ”ח בטבת התשס׳׳ז, 18.1.2007 1222

1

ס׳׳ח התשכ׳׳ח, עמ' 234; התשס׳׳ד, עמ' 427.