גיליון 5619 עמוד 1 מתאריך 24/01/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בשבט התשס״ז    5619    24 בינואר 2007

עמוד

מבחנים לתמיכת משרד הבריאות במרכזים לשירותי רפואה מיידיים.............................1246

דוחות כספיים של בנק הדואר........................................................ 1250

הודעות לפי חוק התכנון והבניה........................................................... 1256

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................................................... 1274

הודעות לפי פקודת השותפויות -

הודעות בדבר רישום שותפויות(מ-1.11.2006 עד 3.12.2006).............,.................. 1278

הודעות בדבר הצטרפות שותף (מ-1.11.2006 עד 3.12.2006)................................ 1279

הודעות בדבר פרישת שותף (מ-1.11.2006 עד 3.12.2006).................................. 1288

הודעות מאת הציבור.................................................................... 1289

הודעה מאת בנק ישראל................................................................. 1296

הודעה מאת מערכת רשומות על דמי מינוי.................................................. 1296