גיליון 5620 עמוד 1 מתאריך 25/01/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בשבט התשס״ז    5620    25 בינואר 2007

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי משנה למנהל המינהלה לסיוע למתיישבי חבל עזה וצפון השומרון ליישום

תכנית ההתנתקות............................................................ 1298

הודעה על מינוי שופט לכהונה בפועל לפי חוק בית

הדין לעבודה...................................................................... 1298

הודעה על הפסקת כהונה לפי החוק האמור................... 1298

הודעה על ביטול מינוי חוקרי ילדים.................................. 1298

מינוי נציג שרת החוץ במועצת מגן דוד אדום............... 1298

מינוי ממונות על הגביה לפי חוק הביטוח הלאומי...... 1298

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער(טיפול והשגחה)....... 1298

ביטול מינוי פקידי סעד לפי החוק האמור........................ 1299

מינוי קצינת מבחן לנוער......................................................... 1299

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי............................................ 1299

מינוי יושב ראש וחברה לוועדות ערר לפי חוק כביש

אגרה (כביש ארצי לישראל)......................................... 1299

מינוי נציג במועצה ובמינהלה לפי חוק הרשות

לפיתוח ירושלים............................................................... 1300

מינוי מבקרים והסמכתם לפי חוק שירותי תיירות ולפי

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים.......................... 1300

מינוי ממלא מקום למנהל הכללי של משרד התיירות. 1300 מינוי ועדה מייעצת לפי תקנות הגנה על הציבור מפני

עברייני מין(מעריכי מסוכנות).................................... 1300

הודעה על שינוי בהרכב מועצת הפסיכולוגים.............. 1300

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים........... 1300 מינוי לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

לאומיים ואתרי הנצחה................................................. 1301

אכרזות על מטבעות זיכרון..................................................... 1302

הודעות בדבר קביעת ערכם הנקוב של מטבעות ושאר

פרטיהם................................................................................. 1303

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית

משפט השלום בהרצליה................................................ 1303

תמצית תקציב רגיל של עיריית אשקלון לשנת

הכספים 2006..................................................................... 1304

תמצית תקציב רגיל של עיריית נצרת עילית (מעודכן)

לשנת הכספים 2006........................................................ 1305

הודעה בדבר הוראה להכנת תכניות מיתאר ארציות.. 1306 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הדרום...................................................................... 1306

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור................................................... 1306

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 1307

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 1307

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 1307

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים............... 1307

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (ראש העין)...... 1309

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1309

הודעות מאת הציבור................................................................ 1321

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 1328