גיליון 5621 עמוד 1 מתאריך 30/01/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בשבט התשס״ז    5621    30 בינואר 2007

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1330

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים)................. 1330

מינוי רשם מאגרי מידע............................................................ 1331

הסמכה לפי תקנות הנזיקין(אחריות עובדי ציבור)...... 1331

מינוי חוקרי ילדים...................................................................... 1331

מינוי יושבי ראש מותבים לוועדות ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ולפי חוק בתי דין

מינהליים............................................................................. 1331

חידוש מינוי של יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי

מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)................................. 1331

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 1332

הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך............................ 1332

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה).................................................. 1332

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות)............................................................... 1332

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה לפי

תקנות הביטוח הלאומי.................................................. 1333

הסמכה לפי חוק עדכון כתובת............................................. 1333

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 1333

הודעה בדבר מינוי חברה במועצת רשות שדות

התעופה............................................................................... 1333

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 1333

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1333

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים....... 1334

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2006..... 1334

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2006... 1334

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1337

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1357

הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 1360

הודעות מאת הציבור............................................................... 1360