גיליון 5622 עמוד 1 מתאריך 31/01/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בשבט התשס״ז    5622    31 בינואר 2007

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 1366

הודעה על מינוי חברים למועצת הרשות השניה

לטלוויזיה ורדיו................................................................. 1366

הודעה על מינוי נציגי ממשלה למועצת רשות הגז

הטבעי.................................................................................... 1366

הודעה בדבר מינוי ועדה מקצועית-מייעצת לוועדת הכספים לבחינת תנאיהם של נושאי משרה

שיפוטית............................................................................... 1366

מינוי מפקחים לפי חוק למניעת שריפות בשדות........... 1366

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 1367

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 1367

הודעה בדבר ביטול תקנים..................................................... 1367

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 1368

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 1368

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין.............. 1368

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 1368

הודעות בדבר השעיה זמנית של חברים מלשכת

עורכי הדין.......................................................................... 1369

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1369

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (ג'לג'וליה)....................... 1369

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 1369

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1369

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 1382

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1387

הודעות מאת הציבור................................................................ 1393