גיליון 5625 עמוד 1 מתאריך 06/02/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בשבט התשס״ז    5625    6 בפברואר 2007

עמוד

הודעות על מיזוג חברות.....................................................................1510

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל..........................................................1512

הודעות על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל...................................................1518

הודעות בדבר אבידות שלא נתבעו............................................................1519

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור(תיקון טעות)..........................................1521

הודעה מאת הכונס הרשמי..................................................................1521

הודעות לפי חוק העמותות -

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות............................................... 1522

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות................................................. 1522

הודעות מאת הציבור.......................................................................1523