גיליון 5626 עמוד 1 מתאריך 06/02/2007ילקוט הפרסומים

י״ח בשבט התשס״ז


5626


6 בפברואר 2007


עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה(סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים)............................ 1526

אישורי ועדות מקומיות לפי חוק התכנון והבניה................................................. 1527