גיליון 5626 עמוד 4 מתאריך 06/02/2007אכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות לפיו, כנדרש לענין הסעיף האמור.

תוקף אישור זה לחמש שנים מיום חתימתו.

י”א בטבת התשס׳׳ז(1 בינואר 2007) (חמ 3674—3)

רוני בר-און

שר הפנים

אישור ועדה מקומית

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א(ג)(1) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י (להלן - חוק התכנון והבניה), ולאחר התייעצות עם מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, אני מאשר כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון מקיימת מערכת תכנון ומערכת אכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות לפיו, כנדרש לענין הסעיף האמור.

תוקף אישור זה לשנה אחת מיום חתימתו.

י”א בטבת התשס׳׳ז(1 בינואר 2007) (חמ 3674—3)

רוני בר-און

שר הפנים

אישור ועדה מקומית

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א(ג)(1) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-11965 (להלן - חוק התכנון והבניה), ולאחרהתייעצות עם מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, אני מאשר כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה להבים מקיימת מערכת תכנון ומערכת אכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות לפיו, כנדרש לענין הסעיף האמור.

תוקף אישור זה לחמש שנים מיום חתימתו.

י”א בטבת התשס׳׳ז(ו בינואר 2007) (חמ 3674—3)

רוני בר-און

שר הפנים

אישור ועדה מקומית

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א(ג)(ו) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965וי (להלן - חוק התכנון והבניה), ולאחר התייעצות עם מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, אני מאשר כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה מקיימת מערכת תכנון ומערכת אכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות לפיו, כנדרש לענין הסעיף האמור.

תוקף אישור זה לחמש שנים מיום חתימתו.

י”א בטבת התשס׳׳ז(ו בינואר 2007) (חמ 3674—3)

רוני בר-און

שר הפנים

אישור ועדה מקומית

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א(ג)(ו) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965וי (להלן - חוק התכנון והבניה), ולאחר ו ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 65; התשס׳׳ו, עמ' 325.

התייעצות עם מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, אני מאשר כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה מקיימת מערכת תכנון ומערכת אכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות לפיו, כנדרש לענין הסעיף האמור.

תוקף אישור זה לחמש שנים מיום חתימתו.

י”א בטבת התשס׳׳ז(ו בינואר 2007) (חמ 3674—3)

רוני בר-און

שר הפנים

אישור ועדה מקומית

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א(ג)(ו) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965ו י (להלן - חוק התכנון והבניה), ולאחר התייעצות עם מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, אני מאשר כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון מקיימת מערכת תכנון ומערכת אכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות לפיו, כנדרש לענין הסעיף האמור.

תוקף אישור זה לחמש שנים מיום חתימתו.

י”א בטבת התשס׳׳ז(ו בינואר 2007) (חמ 3674—3)

רוני בר-און

שר הפנים

אישור ועדה מקומית

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א(ג)(ו) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965וי (להלן - חוק התכנון והבניה), ולאחר התייעצות עם מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, אני מאשר כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן מקיימת מערכת תכנון ומערכת אכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות לפיו, כנדרש לענין הסעיף האמור.

תוקף אישור זה לשנה אחת מיום חתימתו.

י”א בטבת התשס׳׳ז(ו בינואר 2007) (חמ 3674—3)

רוני בר-און

שר הפנים

אישור ועדה מקומית

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-965ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א(ג)(ו) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-965וי (להלן - חוק התכנון והבניה), ולאחר התייעצות עם מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, אני מאשר כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו מקיימת מערכת תכנון ומערכת אכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות לפיו, כנדרש לענין הסעיף האמור.

תוקף אישור זה לחמש שנים מיום חתימתו.

י”א בטבת התשס׳׳ז(ו בינואר 2007) (חמ 3674—3)

רוני בר-און

_    שר הפנים

ו ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 65; התשס׳׳ו, עמ' 325.

1528    ילקוט הפרסומים 5626, י״ח בשבט התשס״ז, 6.2.2007