גיליון 5627 עמוד 1 מתאריך 07/02/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בשבט התשס״ז    5627    7 בפברואר 2007

עמוד

עמוד

1534

ביטול אכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל......

1535

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים .....

1530

הודעות על מינוי מנהל ארנונה (כסרא-סמיע,

1530

1535

הגלבוע)................................................................................

1535

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (כסרא-סמיע) ....

1530

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות

1530

1536

במקרקעין.............................................................................

1536

הודעה בדבר הצגת לוח הזכויות במקרקעין...................

1531

1536

הודעות לפי חוק התכנון והבניה .........................................

1531

1552

הודעות בתי הדין הרבניים ....................................................

1559

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

1532

1561

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות .......................

1532

1562

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי ........................................

1533

1562

הודעה מאת הכונס הרשמי....................................................

1534

1562

הודעות מאת הציבור ...............................................................

1534


הודעה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי לגופים

מאובטחים....................................................................

חידוש מינוי של יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק

מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה ורכישה)............

מינוי יושב ראש לוועדת קנסות לפי חוק המועצה

לייצור ולשיווק של ירקות......................................

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות). הודעה על מינוי יושבת ראש לוועדת המוניות

ורשימת חברים............................................................

הודעה על מינוי פקידי גביה, לפי חוק הביטוח

הלאומי...........................................................................

הודעות בדבר הוראות להכנת תכניות מיתאר

ארציות ...........................................................................

הודעות בדבר העברת תכניות מיתאר ארציות........

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית גבעתיים ....................................................

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין .....

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל............