גיליון 5628 עמוד 1 מתאריך 13/02/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בשבט התשס״ז    5628    13 בפברואר 2007

עמוד

הודעה על כהונת יושב ראש הכנסת כממלא מקום

של נשיא המדינה............................................................. 1570

הודעה על תחילת כהונת יושב ראש הכנסת כממלא

מקום נשיא המדינה........................................................ 1570

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1570

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 1571

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי החוק האמור................................................... 1571

הודעה על תחולת חוק שירות המדינה (משמעת) על

עובדי חברת דואר ישראל............................................. 1571

הודעה על מינוי חברים למועצת המים............................ 1571

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 1572

הסמכה לפי חוק העונשין........................................................ 1572

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק משפחות

חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)........... 1572

מינוי מנהלי נמל......................................................................... 1572

מינוי נציג למועצת הרשות לפי חוק הרשות לפיתוח

ירושלים................................................................................ 1572

הודעה בדבר הוספת שטחים ברישיון הנפט.................... 1572

הודעה בדבר הוספת שטחים בחזקת הנפט...................... 1573

מינוי מפקחים לפי פקודת מחלות בעלי חיים, פקודת הכלבת, חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני

חקיקה), חוק הזרעים וחוק הגנת הצומח................. 1573

מינויים לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

לאומיים ואתרי הנצחה.................................................. 1573

עמוד

תמצית תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2006

(קרית מלאכי, כרמיאל, לוד)......................................... 1575

מינוי גורמים מוסמכים במשטרה לפי תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם

חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)..... 1577

הודעה על הארכת תוקף ההיתר הכללי לעריכת

הגרלות לפרסומת מסחרית........................................... 1578

הודעה על השבתה של בית משפט השלום בהרצליה.... 1578 הודעה על השבתה של לשכת ההוצאה לפועל בעפולה.. 1578 הודעה על השבתה של לשכת ההוצאה לפועל באשקלון.. 1578

הודעות בדבר העברת זכויות בזכויות נפט...................... 1578

הודעה בדבר הארכת תוקף של רישיונות נפט................ 1579

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט......................... 1579

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט................................... 1580

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור................................................. 1580

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (ערד)................................. 1580

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 1580

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 1580

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1581

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 1594

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1594

הודעות מאת הציבור............................................................... 1597

דוח שבועי של בנק ישראל..................................................... 1608