גיליון 5628 עמוד 37 מתאריך 13/02/2007סופה שרותי ספנות וצלילה בע״מ

(ח״פ 51-349159-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 11.4.2007, בשעה 12.00, במשרדי חברת קומטקס יועצים בע׳׳מ, רח' האומנים 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב שמואלי, מפרק

פיין פורצלן בע״מ

(ח״פ 51-035176-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.4.2007, בשעה 11.00, במשרדו של המפרק, רו׳׳ח אריה בן-ישראל, רח' אחד העם 89, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה בן-ישראל, רו״ח, מפרק

דה-יאל בע״מ

(ח״פ 51-127680-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.4.2007, בשעה 9.00, אצל משרד עו׳׳ד אבלס, כהן ושות', רח' מנחם בגין 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ראובן שדה, מפרק

עמוס ויהודה גזית (3000) בע״מ

(ח”פ 51-245739-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14.3.2007, בשעה 12.00, במשרד עו׳׳ד יגאל ארנון ושות', מרכז עזריאלי 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן פוגלמן, עו״ד, מפרק

א.ר. מירון עבודות בע״מ

(ח״פ 51-158392-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.3.2007, בשעה 15.00, אצל המפרק, רו׳׳ח רון מירון, רח' עמק חפר 1, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון מירון, רו״ח, מפרק

שר-ישראל, קולנברג, בראל חברה לנאמנויות בע״מ

(ח״פ 51-273187-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 9.1.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד רמי שר-ישראל, מרח' ז״בוטינסקי 155, רמת גן, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

רמי שר-ישראל, עו״ד, מפרק

סימפל איי.טי. סולושיין בע״מ

(ח״פ 51-341085-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.1.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד ארז אלמוג, מרח' החשמונאים 100, תל אביב 67133, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

ארז אלמוג, עו״ד, מפרק

אמ-אר ג׳מס בע״מ

(ח״פ 51-317380-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין


1605 ילקוט הפרסומים 5628, כ״ה בשבט התשס״ז, 13.2.2007