גיליון 5629 עמוד 1 מתאריך 15/02/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בשבט התשס״ז    5629    15 בפברואר 2007

עמוד


עמוד

מינוי נשיא לפי חוק בתי המשפט........................................ 1610

מינוי סגני נשיא לפי החוק האמור...................................... 1610

מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט לעניני משפחה. 1610

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין...................................... 1610

הארכת מינוי אפוטרופוס כללי וכונס רשמי.................... 1611

מינוי חברה במועצת רואי חשבון........................................ 1611

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית

(עדות)................................................................................... 1611

תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת

ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל.............. 1611

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים................................. 1612

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים..................... 1612

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים..................................... 1612 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 1612

הודעה על הארכת ההיתר הקיים למפעל הפיס לפי

חוק העונשין....................................................................... 1613

הודעה בדבר דחיית מועד דיווח על פעולות שהן

תכנון מס החייב בדיווח לפי חוק מס ערך מוסף... 1613

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט.......................... 1613

ביטול הכרזה על אזור נגוע במחלת הניוקסל.................. 1613

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית..... 1614

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 1614

הודעת הסדר מקרקעין............................................................. 1614

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 1614

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 1645

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1649

הודעות מאת הציבור............................................................... 1651

דוח שבועי של בנק ישראל..................................................... 1656