גיליון 5631 עמוד 1 מתאריך 20/02/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באדר התשס״ז    5631    20 בפברואר 2007

עמוד    עמוד

הודעות בדבר מבנים שיש לחברם לרשת החשמל....... 1710    הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1724

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט......... 1718    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1734

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 1719    הודעות מאת הציבור............................................................... 1735

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 1723    דוח שבועי של בנק ישראל..................................................... 1748

ביטול הכרזה על אזור נגוע במחלת הניוקסל.................. 1723    תיקון טעות דפוס