גיליון 5632 עמוד 1 מתאריך 22/02/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באדר התשס״ז    5632    22 בפברואר 2007

עמוד

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים..................... 1750

מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט............................... 1750

מינוי יושב ראש ועדת ערר לפי תקנות מס רכוש וקרן

פיצויים(תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף).. 1750 עמוד

תיקון אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................... 1750

הודעה בדבר מינוי ממונים למועצה הדתית נהריה..... 1750

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית

משפט לתביעות קטנות בתל אביב............................. 1750