גיליון 5633 עמוד 1 מתאריך 26/02/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באדר התשס״ז    5633    26 בפברואר 2007

עמוד


עמוד

תיקון הודעה על הקמת קרן הכנסת לנזקקים.................. 1752

הודעה על מינוי חברת המינהלה לפי חוק לעידוד

השקעות הון בחקלאות................................................. 1752

מינוי מפקחים לפי חוק הגנת הצומח................................. 1752

מינוי מפקחים לפי חוק הזרעים............................................ 1753

מינוי מבקרים לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח

ומוצריו................................................................................. 1754

הודעה בדבר תכניות מיתאר ארציות................................ 1755

אישור מגרש אחסנה לפי תקנות התעבורה (איסור

שימוש ברכב - מגרשי אחסנה).................................. 1756

הודעה על מתן הוראות ליועצי השקעות......................... 1756

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר לפי תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר)..................................................................................... 1756

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 1756

הודעה בדבר שינויים בתקנים.............................................. 1757

הודעה בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט והפקתו............ 1757

הודעה בדבר פקיעתם של היתרים מוקדמים................. 1757

הודעה על צורך בשיקום מחצבות....................................... 1757

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (לכיש)............................... 1758

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (ראשון לציון,

לכיש)..................................................................................... 1758

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1759

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 1790

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1791

הודעות מאת הציבור............................................................... 1794