גיליון 5634 עמוד 1 מתאריך 28/02/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י' באדר התשס״ז    5634    28 בפברואר 2007

עמוד

עמוד

הסמכת מנהל המאגר ומנהלי תתי-מאגר לפי החוק

1808

1809 .

האמור..................................................................................

הסמכת שוטרים לענין תת-מאגר טביעת אצבעות

1808

1809 .

לפי החוק האמור .............................................................

1808

1810 .

הסמכת שוטרים לענין תת-מאגר התצלומים לפי החוק האמור......................................................................

הסמכת שוטרים לענין תת-מאגר DNA לפי החוק

1808

1810 .

האמור...................................................................................

1810 .

הודעה בדבר הצגת לוחות הזכויות במקרקעין.............

1808

1810 .

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור..................

1814 .

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ........................................

1808

1829 .

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................

1808

1832 .

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות........................

1832 .

הודעות מאת הציבור ..............................................................

תיקון טעות דפוס

1809


הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים.....................

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי(מתנדבים)..........................................................

מינוי פקידי גביה לפי חוק הביטוח הלאומי....................

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לשירותים מיוחדים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות

עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה)...................

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה לפי

התקנות האמורות............................................................

הודעה על מינוי חבר בוועדה למתן היתרים לפי חוק

מניעת זיהום הים (הטלת פסולת)..............................

הודעה על מינוי חבר בוועדה למתן היתרים לפי חוק

מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים......................

הסמכת קציני משטרה לענין בקשה לעיון חוזר לפי חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)............................................