גיליון 5635 עמוד 1 מתאריך 01/03/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באדר התשס״ז    5635    1 במרס 2007

עמוד


עמוד

הודעה בדבר אישור שינויים בהוראות למיתקני

תברואה (הל׳׳ת), התש”ל-1970 והפקדתם.............. 1848

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 1848

הודעה בדבר כוונה ליתן צו הקניה לפי חוק הרשויות

המקומיות (הקניית רכוש ציבורי).............................. 1849

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 1849 מינוי חבר ויושב ראש הוועדה המייעצת לפי חוק

היטלי סחר........................................................................... 1850

מינוי חברים בוועדה המייעצת לפי החוק האמור....... 1850

הודעה על מינוי ממלאת מקום ליושב ראש המועצה

לשידורי כבלים ולשידורי לוויין................................. 1850

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 1850

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 1850