גיליון 5638 עמוד 1 מתאריך 08/03/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באדר התשס״ז    5638    8 במרס 2007

עמוד


עמוד

הסכם בדבר מימון איסוף והעברת קרבנות אסון........... 1914

הודעה על קיום בחינות מועד אביב לפי תקנות רואי

חשבון.................................................................................... 1915

הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט....... 1916

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 1918

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 1919

הודעה בדבר אבידות שלא נתבעו...................................... 1920

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 1921

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 1924

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1924

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 1927

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1931

הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 1932

הודעות מאת הציבור............................................................... 1932