גיליון 5639 עמוד 1 מתאריך 08/03/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באדר התשס״ז    5639    8 במרס 2007

עמוד

מינוי חבר הוועדה המאשרת לפי חוק סדר הדין הפלילי


(סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי

זיהוי)..................................................................................... 1954

מינוי רשמים לפי חוק בתי המשפט................................... 1954

הרשאה כללית לפי פקודת    המסחר    עם    האויב............... 1954

מינוי זמני לראש שירותי בריאות    הנפש........................... 1954

הסמכה לפי פקודת בריאות העם וחוק הפיקוח על

מצרכים ושירותים........................................................... 1957

עמוד

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים

ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום

ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה)..................................... 1955

הודעות לפי חוק העמותות -

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות... . 1957

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות........ 1958

הודעות מאת הציבור................................................................ 1959