גיליון 5640 עמוד 1 מתאריך 13/03/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג באדר התשס״ז    5640    13 במרס 2007

עמוד    עמוד

הודעה על מינוי המועצה הציבורית להנצחת זכרו של    הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

זאב ז'בוטינסקי................................................................... 1962    לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי(קביעת

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1962    דרגת נכות לנפגעי עבודה)........................................... 1963

הודעה על מינוי חברים במליאת הרשות לשמירת    מינוי מפקחת לפי חוק העבירות המינהליות.................. 1964

הטבע והגנים הלאומיים............................................... 1963    הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1964

מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט................................... 1963    בקשות    לפירוק חברות על ידי בית    המשפט..................... 2004

הודעה על ביטול מינוי של חבר בוועדה רפואית עליונה    הודעות מאת הציבור............................................................... 2005

לפי וזקמוז הנכים (ועדה רפואית עליונה).............. 1963    דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 2008