גיליון 5640 עמוד 2 מתאריך 13/03/2007הודעה על מינוי המועצה הציבורית להנצחת זכרו של זאב ז׳בוטינסקי

לפי חוק זאב ז׳בוטינסקי(ציון זכרו ופועלו), התשס׳׳ה-2005 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 3(א) לחוק זאב

ז'בוטינסקי(ציון זכרו ופועלו), התשס׳׳ה-2005י (להלן - החוק),

מינתה הממשלה את המועמדים שלהלן לחברי המועצה

הציבורית להנצחת זכרו של זאב ז'בוטינסקי:

ו. דריה חסקין, ת׳׳ז XXXXXX058 - עובדת משרד ראש הממשלה, על פי המלצת ראש הממשלה, לפי סעיף 3(א)(ו) לחוק;

2.    נתן מאיר, ת׳׳ז XXX488 - עובד משרד ראש הממשלה, על פי המלצת ראש הממשלה, לפי סעיף 3(א)(ו) לחוק;

3.    ימימה רוזנטל, ת׳׳ז XXXXXX663 - עובדת המדינה, על פי המלצת ראש הממשלה, לפי סעיף 3(א)(ו) לחוק;

4.    דליה ינקו-יוסף, ת”ז XXXXXX301 - עובדת משרד הביטחון, על פי המלצת שר הביטחון, לפי סעיף 3(א)(ו) לחוק;

5.    יעקב גבאי, ת׳׳ז XXXXXX537 - עובד משרד הביטחון, על פי המלצת שר הביטחון, לפי סעיף 3(א)(ו) לחוק;

6.    שרה זיו, ת׳׳ז 8ו670ו07 - עובדת משרד החינוך, על פי המלצת שרת החינוך, לפי סעיף 3(א)(ו) לחוק;

7.    יפה ויגודסקי, ת׳׳ז XXXXX853 - עובדת משרד החינוך, על פי המלצת שרת החינוך, לפי סעיף 3(א)(ו) לחוק;

8.    נועה אזולאי, ת׳׳ז XXXXX344 -נציגת צה”ל, על פי המלצת שר הביטחון, לפי סעיף 3(א)(2) לחוק;

9.    עמוס חרמון, ת׳׳ז XXXXXX478 - נציג ההסתדרות הציונית העולמית, בהסכמת ההסתדרות הציונית העולמית, לפי סעיף 3(א)(3) לחוק;

0ו . שי פלבר, ת׳׳ז 5ו0256639 - נציג ההסתדרות הציונית העולמית, בהסכמת ההסתדרות הציונית העולמית, לפי סעיף 3(א)(3) לחוק;

וו . תמיר פלג, ת׳׳ז X852ו27 - נציג העמותה ”מכוןז׳בוטינסקי בישראל”, לפי סעיף 3(א)(4) לחוק;

2ו. מרדכי שריג, ת”ז XXXXXX072 - נציג העמותה ”מכון ז'בוטינסקי בישראל”, לפי סעיף 3(א)(4) לחוק;

3ו. שולמית אליאש, ת”ז 2ו0073967 - נציגת העמותה ”מכון ז'בוטינסקי בישראל” ואשת אקדמיה, לפי סעיף 3(א)(4) לחוק;

4ו. סהר פינטו, ת”ז ו52599ו03    - נציג העמותה ”מדרשה

לאומית ללימודי מחתרות”, לפי סעיף 3(א)(5) לחוק;

5ו . שולמית לבנת, ת”ז XXX884ו - נציגת העמותה ”המדרשה הלאומית ע”ש רנה מור”, לפי סעיף 3(א)(6) לחוק;

6ו. סמי ישראל, ת”ז XX049ו67 - נציג העמותה ”מסדר ע”ש זאב ז'בוטינסקי”, לפי סעיף 3(א)(7) לחוק;

7ו . שושנה וינשל, ת”ז XX734ו4 - נציגת העמותה ”מסדר ע”ש זאב ז'בוטינסקי”, לפי סעיף 3(א)(7) לחוק;

8ו. אלברטו צ'יטונה, ת”ז XXX255וו0 - נציג העמותה ”שלטון בית”ר”, לפי סעיף 3(א)(8) לחוק;

ו ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 268.

9ו. יהושע לנדר, ת”ז XXXX789 - נציג העמותה ”ברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל”, לפי סעיף3(א)(0ו) לחוק;

20. זאב ז׳בוטינסקי, ת”ז ו540ו5ו05 - נציג ציבור, לפי סעיף 3(א)(וו) לחוק;

ו2. רפאלה בילסקי, ת”ז XXXX679 - נציגת ציבור, לפי סעיף 3(א)(וו) לחוק;

22.    יואב בלום, ת”ז X575ו0573 - נציג ציבור, לפי סעיף 3(א)(וו) לחוק;

23.    זאב צחור, ת”ז XX202ו3 - נציג ציבור, לפי סעיף 3(א)(וו) לחוק;

24.    רון מילוא, ת”ז XXXXXX408 - נציג ציבור, לפי סעיף 3(א)(וו) לחוק.

ג' באדר התשס”ז (22 בפברואר 2007) (חמ ו369—3)

ישראל מימון

מזכיר הממשלה

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-ו95ו מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי”א-ו95וי (להלן - החוק), כי הממשלה החליטה להרשות את נושאי המשרה במשרד המשפטים (להלן - המשרד) אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום הפעילות של המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

(ו) המנהל הכללי, לגבי כל עסקה כאמור - בלא הגבלת סכום;

(2)    המשנה למנהל הכללי, לגבי כל עסקה כאמור - עד לסכום של 500,000 ש”ח;

(3)    מנהל בינוי, אפסנאות ומשק, לגבי כל עסקה כאמור - עד לסכום של 55,000 ש”ח;

(4)    נציב תלונות הציבור על שופטים או סגנו, לגבי כל עסקה הקשורה בנציבות תלונות הציבור על שופטים - עד לסכום של 55,000 ש”ח;

(5)    מנהל הספריה, לגבי כל עסקה הקשורה בהזמנת ספרים לספריה - עד לסכום של 0,000ו ש”ח.

כל מורשה כאמור, יחתום יחד עם: מורשים מס' ו ו-2 - חשב המשרד או סגנו; מורשים מס' 3 עד 5 - חשב המשרד או סגנו, או לענין עסקה שתמורתה אינה עולה על 43,000 ש”ח, עם האחראי על פיקוח תקציבי באגף הכספים.

ההרשאות לנושאי משרה במשרד המשפטים, שהודעות עליהן פורסמו - בטלות. ג' באדר התשס”ז (22 בפברואר 2007) (חמ 9—3)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

ו ס׳׳ח התשי”א, עמ' 52.


ילקוט הפרסומים 5640, כ״ג באדר התשס״ז, 13.3.2007 1962