גיליון 5640 עמוד 3 מתאריך 13/03/20072

3

4

5

6


הודעה על מינוי חברים במליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ׳׳ח-1998

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 13 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ׳׳ח-1998י, מינתה הממשלה, בהמלצת השר להגנת הסביבה, בהחלטה מס' 1174 מיום כ׳׳ג בשבט התשס׳׳ז (11 בפברואר 2007), את האנשים ששמותיהם נקובים להלן לחברי מליאת רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים, לתקופה של 4 שנים: נציגי ממשלה:

נציג משרד האוצר - אוהד רייפן, במקום ערן ניצן1 2

נציג המשרד להגנת הסביבה - ד׳׳ר ישעיהו בראור, במקום בינה בר און3

חברים מומחים, המתמנים לאחר התייעצות עם מוסדות מדעיים שיש להם ענין במדעי הטבע, בהגנת הטבע ושימורו:

חוסיין טרביה - במקום אמי רוזבלו4 תא”ל (מיל) שייקה (יהושע) ארז - כהונה נוספת5 נציג ציבור: יוסי משה - במקום קתרין עמרני4

ההודעה על מינוי המליאה6 - תתוקן לפי זה.

ד' באדר התשס׳׳ז(22 בפברואר 2007) (חמ 3-474)

ישראל מימון

_    מזכיר הממשלה

ס׳׳ח התשנ׳׳ח, עמ' 202 (236). י”פ התשס׳׳ה, עמ' 2056. י”פ התשס׳׳א, עמ' 434. י”פ התשס׳׳ג, עמ' 1006. י”פ התשס׳׳ג, עמ' 328.

י”פ התשנ׳׳ח, עמ' 4734; התשס׳׳ה, עמ' 722, עמ' 2056, עמ'4184 ועמ' 4288.

מינוי שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך בזה את מינויה של דבורה ברלינר, ת׳׳ז 008422354, שופטת של בית משפט מחוזי, ובהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט העליון, מיום י”א באדר התשס׳׳ז (1 במרס 2007) עד יום י׳׳ב בניסן התשס׳׳ז (31 במרס 2007). ט' באדר התשס׳׳ז(27 בפברואר 2007) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך בזה את מינויו של דוד חשין, ת׳׳ז XXXXXX692, שופט של בית משפט מחוזי, ובהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט העליון, מיום י”א באדר התשס׳׳ז(1 במרס 2007) עד יום י׳׳ב בניסן התשס׳׳ז(31 במרס 2007). ט' באדר התשס׳׳ז(27 בפברואר 2007) (חמ 3-60)

דניאל פרידמן

שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

הודעה על ביטול מינוי של חבר בוועדה רפואית עליונה

לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ׳׳ד-1964 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ׳׳ד-1964 י, ביטלתי את מינויו של ד׳׳ר משה בירגר2 לחבר בוועדה רפואית עליונה. ב' באדר התשס׳׳ז(20 בפברואר 2007) (חמ 3-183)

עמיר פרץ

_    שר הביטחון

1    ק׳׳ת התשכ׳׳ד, עמ' 870.

2    י”פ התשס׳׳ו, עמ' 1964.

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים

לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט”ז-1956

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 27(ב) לתקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט׳׳ז-11956 -

(1) כללתי ברשימת חברי הוועדות הרפואיות לערעורים את הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן:

ד׳׳ר מרינלה בקרמן, ת׳׳ז XXXXXX384 ד׳׳ר טרז טרבס, ת׳׳ז XXXX468 ד׳׳ר משה בולקיאר, ת׳׳ז XXXXX284 ד׳׳ר נחום הלפרין, ת׳׳ז XXXX084 ד׳׳ר רון אלישר, ת׳׳ז XXXXXX413

1963 ילקוט הפרסומים 5640, כ״ג באדר התשס״ז, 13.3.2007

1

   ק׳׳ת התשט״ז, עמ' 864.

2

   י”פ התשס״ה, עמ' 670.