גיליון 5641 עמוד 1 מתאריך 15/03/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ה באדר התשס״ז    5641    15 במרס 2007

עמוד


עמוד

מינוי מנהל בתי המשפט.......................................................... 2010

מינוי בית דין לפי חוק הכניסה לישראל........................... 2010

הודעה על שינוי בהרכב הוועדה למינוי דיינים........... 2010

הודעות בדבר גמר כהונתם של דיינים.............................. 2010

מינוי נציגת שר המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון

ולבניה מחוז תל אביב.................................................... 2010

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)........ 2010 היתר להקמה, לניהול ולהפעלה של בית סוהר

בניהול פרטי........................................................................ 2011

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 2023

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2024

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 2040

הודעות מאת הציבור............................................................... 2046