גיליון 5642 עמוד 1 מתאריך 15/03/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ה באדר התשס״ז    5642    15 במרס 2007

עמוד


עמוד

תיקון ההודעה בדבר הצורך במינוי דיינים..................... 2058

אצילת סמבות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................... 2058

הודעה על מינוי חברה לוועדות פסיכיאטריות

מחוזיות............................................................................... 2058

הודעה על מינוי חברה לוועדות פסיכיאטריות

מחוזיות לילדים ולנוער................................................ 2058

הודעה על שינוי בהרכב מועצת הפסיכולוגים.............. 2059

הודעה על מינוי חבר לוועדות רפואיות לענין גמלת

ניידות.................................................................................... 2059

מינוי חברה במועצה לניסויים בבעלי חיים.................... 2059

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התיירות... 2059 הסמכת ממונים לפי תקנות המים (מניעת זיהום

מים) (קווי דלק).................................................................. 2059

הסמכה לפי חוק למניעת מפגעים....................................... 2060

הסמכה לרשויות מוסמכות לפי צו יצוא חופשי............ 2060

הודעות על הנחת תכניות לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 2060

הודעה בדבר בחירה של סגן ראש עיריית קרית אונו

וחדילה מכהונה של סגנים ממלאי מקומו.............. 2060

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ראש

עיריית ראש העין............................................................. 2061

הסמכה לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(מכשירי קרינה לטיפול רפואי).................................... 2061

הודעה על שביתה במערכת בתי המשפט........................ 2061

הודעות על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים ................. 2062

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 2063

הודעות בדבר השעיה זמנית מלשכת עורכי הדין........ 2064

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2064

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 2064

הודעות בדבר פקיעתן של זכויות נפט............................... 2064

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (כרמיאל).............. 2064

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 2065

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 2065

הודעות מאת הציבור............................................................... 2067

הודעה מאת בנק ישראל.......................................................... 2072