גיליון 5643 עמוד 1 מתאריך 22/03/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בניסן התשס״ז    5643    22 במרס 2007

עמוד    עמוד

הודעה על חילופי גברי בכנסת............................................. 2074    הודעה    על מינוי חבר למועצת המים................................. 2074

הודעה על הארכת מינוי של ממלא מקום מנהל כללי 2074    הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

הודעה על מינוי חברים למועצה הציבורית להנצחת    מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 2074

זכרו של בנימין זאב הרצל............................................. 2074    הודעות    לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2074

הודעה על מינוי חברים למועצת הרשות הממשלתית    הודעות מאת הציבור................................................................ 2075

למים ולביוב........................................................................ 2074    הודעות    לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2107