גיליון 5644 עמוד 1 מתאריך 22/03/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בניסן התשס״ז    5644    22 במרס 2007

עמוד


עמוד

הודעות לפי כללי השפיטה.................................................... 2114

הודעה בדבר מינוי ממונים למועצה הדתית חדרה 2114

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית קרית ביאליק 2114

הודעה בדבר מינוי ממונים למועצה הדתית קרית

עקרון...................................................................................... 2115

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית טבריה...... 2115

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות מיוחדות לראש

הרשות בעיריית אור יהודה......................................... 2115

הודעות בדבר קביעת מועדי בחירות מיוחדות לראשות

המועצות המקומיות מבשרת ציון וקרית עקרון... 2115 הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס בוחרים ברשויות

המקומיות............................................................................ 2115

מינוי מנהלי בחירות (אור יהודה, מבשרת ציון,

קרית עקרון)......................................................................... 2116

הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבניה........................ 2116

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 2117

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........ 2117

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 1.1.2007......... 2117

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 1.1.2007...... 2118

הודעת ביטול.......................................................................... 2122

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי    ציבור................... 2122

הודעות בתי הדין הרבניים.................................................... 2133

בקשה לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 2136