גיליון 5645 עמוד 1 מתאריך 26/03/2007ילקוט הפרסומים

ז' בניסן התשס״ז


5645


26 במרס 2007


עמוד

תקנון הקרן לקליטת חיילים משוחררים...........................................................2138

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות הציבור.....2143

הודעות לפי חוק התכנון והבניה................................................................2154

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................................................2163

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות........................................................2166

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי................................................................2166

הודעה מאת הכונס הרשמי.....................................................................2167

הודעות מאת הציבור..........................................................................2167

דין וחשבון שבועי של בנק ישראל................................................................2168