גיליון 5645 עמוד 2 מתאריך 26/03/2007תקנון הקרן לקליטת חיילים משוחררים

לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד-1994 בתוקף סמכותה על פי סעיף 6 לחוק קליטת חיילים

משוחררים, התשנ׳׳ד-1994י (להלן - החוק), באישור שר

הביטחון, שר האוצר וועדת העבודה הרווחה והבריאות של

הכנסת, מתקינה הנהלת הקרן לקליטת החייל המשוחרר

(להלן - הקרן) תקנון זה:

פרק א': כללי

שינויים בתקנון

1.    שינויים בתקנון זה תתקין הנהלת הקרן באישור שר הביטחון, שר האוצר וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

הגדרות

2.    בתקנון זה -

״בנק״ - תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א-1 21981;

״הוראות משרד הביטחון״ - הוראות מינהל שקובע המנהל הכללי של משרד הביטחון(להלן - המנכ״ל);

״היום הקובע״ - י״ח בטבת התשנ״ד(1 בינואר 1994);

״הנהלת הקרן״ - ההנהלה שמונתה על פי סעיף 4 לחוק;

״חייל משוחרר״ - מי שסיים את שירותו הסדיר, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה, ובלבד ששירת 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות, או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]3;

״ישיבה על-תיכונית״ - מוסד ללימודים תורניים על-תיכוניים ששר החינוך התרבות והספורט, הכיר בו לענין החוק;

״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

״מוסד להשכלה גבוהה״ - מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-41958, וכן מכללה או מוסד על-תיכוני אחר ששר החינוך התרבות והספורט הכיר בו לענין החוק;

״מוסד להכשרה מקצועית״ - מוסד להכשרה מקצועית של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, וכן מוסד אחר להכשרה מקצועית ששר התעשיה המסחר והתעסוקה,

השר לביטחון הפנים, שר הבריאות, שר החינוך התרבות והספורט או שר התיירות הכיר בו לענין החוק, כל אחד בתחום אחריותו;

״מטה הקרן״ - עובדי משרד הביטחון המשמשים בתפקידים אלה:

(1)    מנהל הקרן;

(2)    סגן מנהל הקרן;

(3)    חשב הקרן;

(4)    תקציבן הקרן;

(5)    היועץ המשפטי של הקרן;

(6)    מבקר הקרן;

(7)    ראש יחידת השכלה וסיוע נוסף בקרן;

(8)    אחראי לפניות הציבור בקרן;

(9)    עוזר למחשוב בקרן;

״מכינה קדם-אקדמית״ - מוסד להשלמת השכלה תיכונית עד לקבלת תעודת בגרות, מוסד להכנה ללימודים אקדמיים או מוסד להכנה למבחנים פסיכומטריים ששר החינוך התרבות והספורט הכיר בו לענין החוק;

״מענק שחרור״ או ״המענק״ - מענק כספי הניתן לחייל משוחרר, כמפורט בסעיף 17;

״פיקדון״ - פיקדון על שם חייל משוחרר שמנהלת הקרן, כמפורט בסעיף 16;

״קרן לסיוע נוסף״ - קרן למתן סיוע נפרד מהפיקדון, למטרת לימודים במכינה קדם-אקדמית, דמי קיום ללומדים כאמור ולימודים במוסד להכשרה מקצועית, והכל כמפורט בסעיף 18;

״שירות לאומי״ - שירות לאומי כאמור בפסקה (3)(ב) בהגדרה ״ילד״ שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-51995;

״שירות סדיר״ - שירות סדיר בצבא הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות של משטרת ישראל או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-61986 (להלן - חוק שירות ביטחון), או שירות לפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;

״תקופה מזכה״ - התקופה שבגינה מחשבים לחייל המשוחרר פיקדון ומענק שהוא זכאי להם.

פרק ב': הנהלת הקרן

הקרן

הרכב הנהלת

בהנהלת הקרן יהיו 11 חברים שימנה שר הביטחון (להלן - השר), לתקופה של שלוש שנים בכל פעם,

3. (א)

והם:

חמישה נציגי ציבור;

(1)

נציג משרד האוצר;

(2)

נציג משרד הביטחון;

(3)

נציג משרד הבינוי והשיכון;

(4)

נציג משרד החינוך התרבות והספורט;

(5)

נציג משרד הרווחה;

(6)

נציג משרד התעשיה המסחר והתעסוקה.

(7)

השר ימנה אחד מנציגי הציבור בהנהלת הקרן ליושב ראש הנהלת הקרן (להלן - היושב ראש).

(ב)

הנהלת הקרן יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונה

חבר

(ג)

בהתקיים תנאי פקיעת כהונה לפי סעיף 5 לחוק.

5    ס״ח התשנ״ה, עמ' 210.

6    ס״ח התשמ״ו, עמ'107.


ילקוט הפרסומים 5645, ז' בניסן התשס״ז, 26.3.2007 2138

1

   ס״ח התשנ״ד, עמ' 132; התשס״ב, עמ' 444.

2

   ס״ח התשמ״א, עמ' 232.

3

   ס״ח התשי״ט, עמ' 276.

4

   ס״ח התשי״ח, עמ' 191.