גיליון 5646 עמוד 1 מתאריך 28/03/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

2007


ט' בניסן התשס״ז    5646    28 במרס

עמוד

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 2170

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית.......................... 2170

מינוי נשיאים לפי חוק בתי המשפט................................... 2170

מינוי סגני נשיא לפי חוק בתי המשפט.............................. 2171

מינוי חברי ועדה לפטור מאגרות לפי תקנות הדיינים

(אגרות)................................................................................. 2171

מינוי יושב ראש לוועדת פיצויים לפי חוק כביש ארצי

לישראל................................................................................. 2171

מינוי חוקרי ילדים לפי החוק לתיקון דיני ראיות

(הגנת ילדים)...................................................................... 2172

מינוי לפי חוק רואי חשבון...................................................... 2172

מינוי חבר למועצת שמאי המקרקעין................................. 2172

מינוי יושב ראש לוועדת קנסות לפי חוק המועצה

לענף הלול(ייצור ושיווק).............................................. 2172

מינוי יושב ראש ועדת הערר לפי חוק נכסים של נספי השואה (השבת ליורשים והקדשה למטרות סיוע

והנצחה)............................................................................... 2172

מינוי יושבת ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 2172

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי החוק האמור........ 2172

מינוי חברה בוועדה למתן אישורים לפי חוק ההוצאה

לפועל.................................................................................... 2173

הודעה על הכרה לפי פקודת מס הכנסה.......................... 2173

מינוי פקיד גביה לפי פקודת המסים (גביה)..................... 2173 הודעה בדבר מינוי חבר המועצה העשירית להשכלה

גבוהה...................................................................................

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).....

הסמכת מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות........................

אישור מעבדה לבדיקות טוקסוקולוגיות..........................

הודעה על הסמכת ממונה לפי חוק איסור הלבנת הון.

הודעה על מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי..............................

מינוי ועדה ראשית לצמחים מהונדסים............................

הודעה בדבר תכניות מיתאר ארציות................................

הודעה בדבר הוראה להכנת תכניות מיתאר ארציות......

הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר מחוזיות

חלקיות למחוז הצפון.....................................................

הודעות בדבר הפקדת תכניות מיתאר מחוזיות

חלקיות למחוז הדרום....................................................

הודעה על הרכב מועצת הרשות הממשלתית למים

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים ..............

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.....................

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (גבעתיים)............

הודעה לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 28.2.2007.....

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 28.2.2007...

הודעות ביטול הסכמים קיבוציים..................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור...................

הודעות מאת הציבור ...............................................................

עמוד

2173

2174 2174

2174

2175 2175 2175

2175

2176

2176

2177

2178 2178 2181 2181

2181

2181

2184

2184

2192