גיליון 5647 עמוד 1 מתאריך 29/03/2007ילקוט הפרסומים

י' בניסן התשס״ז

5647


29 במרס 2007

עמוד

הודעה על העברת סמכות הנתונה על פי חוק לפי חוק הממשלה.........................................2194

הודעה לפי כללי השפיטה(סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים)..................................2194

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה.................................................................2194

הכרזה על בית סוהר.............................................................................2194

הכרזה על מקום מעצר לפי חוק סדר הדין הפלילי(סמכויות אכיפה - מעצרים)............................2195

הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה לפי צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות

שבסמכות הרשם)..........................................................................2195

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה..............2195

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור..........................................................2195

הודעות לפי חוק התכנון והבניה...................................................................2196

בקשות לפירוק חברות על    ידי בית המשפט........................................................... 2221

הודעות מאת הציבור............................................................................. 2222