גיליון 5648 עמוד 1 מתאריך 12/04/2007רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בניסן התשס״ז    5648    12 באפריל 2007

עמוד    עמוד

הודעה בדבר מבנים שיש    לחברם    לרשת החשמל......... 2226    הודעה על מתן הוראות המפקח ועל מועד תחילתן

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות    לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).. 2236

החולה.......................................................................... 2226    הודעה    בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 2237

מוסדות ציבור מקבלי    תמיכות בידי משרד    הרווחה..... 2228    הודעות בדבר אבידות שלא נתבעו................................... 2238

הודעה על מתן הוראות הממונה ועל מועד    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור................... 2239

תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2243

(קופות גמל)......................................................................... 2235    הודעות    מאת הציבור............................................................... 2248